VLM Astrosat Media

Všeobecné marketingové podmínky

I. Práva a povinnosti

Práva a povinnosti stanovené v těchto podmínkách se vztahují na společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (dále jen „VLM“). VLM a všechny další osoby využívající jejích služeb a produktů libovolným způsobem (dále jen „klient“).

Tyto podmínky mají obecný charakter a aplikují se v případě, že není stanoveno jinak ve speciálních podmínkách jednotlivých produktů VLM (časopisů, soutěží atd.)

Práva, která klient akceptací těchto podmínek udělí kterékoliv ze společností vyjmenovaných výše je ona oprávněna poskytnout i zbylým společnostem VLM, ledaže s tímto klient vysloví svůj písemný nesouhlas, který zašle na osobni.udaje@astrosatmedia.cz.

II. Předplatitelé a jejich osobní údaje

Poskytování osobních údajů VLM není povinné. Pokud si klient přeje předplatit produkt VLM, je povinen sdělit za účelem plnění povinností VLM z předplatného své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací a fakturační údaje (adresa).

Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním, je třeba, aby klient sdělil též další kontaktní údaje, a to zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud má klient zájem, může VLM sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany VLM.

Tím, že klient sdělí VLM své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím VLM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části III. těchto podmínek.

III. Nakládání s osobními údaji

III. 1 Podmínky zpracování

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Klient by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Zpracování osobních údajů je ze strany VLM prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. VLM nezpracovává osobní údaje klientů webových služeb společnosti jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž klient vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje poskytuje klient VLM dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

VLM bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů VLM a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů VLM anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

VLM prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů VLM k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. Seznam partnerů je k dispozici na stránkách... Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na VLM obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adresu osobni.udaje@astrosatmedia.cz.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny klienty webových služeb VLM, kteří poskytnou VLM své osobní údaje, VLM informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Předáním informace o své emailové adrese uděluje klient VLM souhlas k zasílání obchodních sdělení společnosti VLM elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

V případě porušení povinností VLM dle zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na VLM vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

III.2 Souhlas

Klient musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména ve formuláři k objednání předplatného nebo k účasti na soutěži, v elektronickém formuláři na internetových stránkách, zasláním SMS s předepsaným textem či jakkoli jinak v souvislosti s předplatným, akcemi a soutěžemi pořádanými VLM).

IV. Účast v soutěži

Klient se může přihlásit na akci či do soutěže pořádané VLM způsobem, který VLM určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

V soutěžích pořádaných VLM není zaručen nárok na výhru. VLM si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. AM si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Výměna věcných výher za peněžitou úhradu není možná, ceny ve formě zájezdů je nutné využít ve stanoveném termínu. Výherci, kteří vyhrají dílčí výhru v dlouhodobé soutěži, nemají nárok na další výhru v totožné soutěži, pokud tak VLM i dodatečně stanoví.

VLM je oprávněna podmínit účast v soutěži či na jiné akci sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných výher.

Sdělením svých osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci, uděluje klient VLM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Podmínky užití, rozsah uděleného souhlasu a pravidla zpracování osobních údajů klientů jsou blíže popsány v části III. těchto podmínek.

V. Souhlas s užitím díla klienta

Pokud klient VLM poskytne v souvislosti s účastí v soutěži či na jiné akci v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) (dále jen „díla“), uděluje tímto poskytnutím VLM licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech AM a jejich zpřístupněním na internetových stránkách provozovaných VLM a dále jejich jakékoliv publikaci v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy VLM), včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

Veškerá oprávnění dle článku V. těchto podmínek uděluje klient VLM bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv.

VLM nemusí licenci využívat a díla nemusí použít. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče apod.) nemusí VLM vracet.

Tím, že klient zašle VLM svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout VLM veškerá práva zmíněná výše v tomto článku podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom klientovi bránila.

Pokud se toto prohlášení klienta ukáže být nepravdivým, je VLM oprávněna požadovat po klientovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že VLM prohlášení klienta za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

VI. Cookies

VLM může na svých webových stránkách používat „cookies“. „Cookie“ je informace, kterou webová stránka ukládá na pevný disk počítače uživatelů, aby si o Vás pamatovala určité informace při Vaší další návštěvě této nebo související webové stránky. VLM bude používat vaše osobní údaje zaslané ve formě cookie k marketingovým účelům, ale bez vašeho souhlasu neposkytne takové osobní údaje třetím stranám. VLM může použít cookie pro statistické účely. Pokud si nepřejete dostávat cookies z webových stránek VLM, můžete nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím cookies varoval a odmítnout cookie v případě, že vás prohlížeč upozorní na jeho přítomnost. Cookies můžete v prohlížeči také zcela vypnout nebo již nainstalované cookies můžete vymazat, což však může zhoršit možnost využití webové stránky.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi klientem a VLM, klient je však musí vždy výslovně odsouhlasit.

V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou Smluvními Stranami a podmínkami má vždy přednost smlouva.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv kliente může tento subjekt použít emailovou adresu: osobni.udaje@astrosatmedia.cz.

VLM si vyhrazuje právo jednostranně měnit marketingové podmínky. Změnu marketingových podmínek je VLM povinen oznámit klientovi prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Klient má právo tyto změny marketingových podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může klient použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu marketingových podmínek.

Tyto podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky.

Informace o mimosoudním řešení sporu:

a) Každý Klient, který uzavře s VLM kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Klient je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícím náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz.

b) Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Klienta zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do šesti měsíců, kdy Klient poprvé u VLM uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

c) Klient, který má bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, je oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s VLM prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.

Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu je dle tarifu mobilního operátora.

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát: VLTAVA LABE MEDIA a. s. , se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, PSČ: 158 00, email: ……..

  • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb k vytváření www stránek. Datum objednání služby(*).

  • Jméno a příjmení a adresa Uživatele

    Podpis Uživatele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  • Datum