Astrosat Media

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Astrosat Media s.r.o.

Tato stránka shrnuje základní zásady použití a nakládání s osobními údaji uživatelů všech webových služeb společnosti Astrosat Media s.r.o, dále jen Astrosat Media. Astrosat Media postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Informace o používání cookies

Astrosat Media nezpracovává osobní údaje uživatelů webových služeb společnosti jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Proto by si uživatel měl vždy dobře prostudovat příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud bude od uživatelů Astrosat Media potřebovat údaje, které budou tohoto uživatele identifikovat (jeho osobní údaje) nebo které společnosti umožní ho kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež si uživatel vyžádal, výslovně o ně uživatele požádá. Údaje, které společnost Astrosat Media shromažďuje v souvislosti s uživateli jejích služeb, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení, email a přezdívku (nick). Pro některé další služby potřebuje Astrosat Media znát i další informace o uživatelích, proto by si měl uživatel pečlivě prostudovat podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním služeb společnosti o uživatelích může společnost shromažďovat určité další informace, např. název poskytovatele internetových služeb a IP adresu, pomocí níž se uživatel přihlašuje ke službám společnosti Astrosat Media, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Zpřístupnění osobních údajů může Astrosat Media poskytnout třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon a nebo se souhlasem uživatele.

Osobní údaje poskytuje uživatel společnosti Astrosat Media dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro uživatele v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, bude o této skutečnosti zvlášť informován.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti Astrosat Media, kteří poskytnou společnosti Astrosat Media své osobní údaje, Astrosat Media informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Společnost Astrosat Media upozorňuje uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, tvořícím se společností Astrosat Media holding, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.

Předáním informace o své emailové adrese uděluje uživatel společnosti Astrosat Media souhlas k zasílání obchodních sdělení společnosti Astrosat Media elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv uživatele může tebto subjekt použít emailovou adresu: osobni.udaje@astrosatmedia.cz.

ASTROSAT MEDIA s.r.o.
IČ: 49358154, DIČ: CZ49358154
Přátelství 986, Praha 10-Uhříněves - 104 01
Telefon: +420 272 015 109
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 20046